Thứ 3, 8/1/2008 9: 21: 15 A.M

Liên hệ:
Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Quý cổ đông vui lòng download file đính kèm tại đây

Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018  (18/04)
QUYẾT ĐỊNH SỐ 06 VỀ VIỆC BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC  (18/11)
QUYẾT ĐỊNH SỐ 05 VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM GIÁM ĐỐC  (18/11)
Thông báo về việc Chốt danh sách cổ đông và tạm ứng cổ tức năm 2017  (06/09)
Thông báo về việc Chốt danh sách cổ đông và chi trả cổ tức đợt 2 (đợt cuối) năm 2016  (23/05)
Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017  (26/04)
Thông báo về việc Chốt danh sách cổ đông và tạm ứng cổ tức năm 2016  (28/12)
Thông báo về việc Chốt danh sách cổ đông và chi trả cổ tức đợt 2 (đợt cuối) năm 2015  (28/06)
Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016  (06/06)
Thông báo về việc Chốt danh sách cổ đông và tạm ứng cổ tức năm 2015  (23/12)
   
 
   Online :  2
   Total Online :  934308