Thứ 3, 8/1/2008 9: 21: 15 A.M

Liên hệ:
Thông báo về việc Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012
Thông báo về việc Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012

CÔNG TY CP NƯỚC, MÔI TRƯỜNG

VÀ HẠ TANG KỸ THUẬT SÀI GÒN

 

Số:  14 /2012/TB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------oOo-------

TP Hồ Chí Minh, ngày  15 tháng 4 năm 2012

THƯ MỜI

(V/v: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012)
Công ty Cổ phần Nước, Môi trường và Hạ tầng kỹ thuật Sài Gòn trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông  thường niên năm 2012, cụ thể như sau:
1.   Thời gian họp: Từ 9h00 ngày 26 tháng 5 năm 2012

2.   Địa điểm: 28 Phan Liêm, phường Đakao, Q1, TP.HCM

3.   Nội dung Đại hội:                        

 • Báo cáo tình hình hoạt động và kết quả SXKD năm 2011
 • Thông qua báo cáo quyết toán tài chính (đã được kiểm toán)
 •  Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012
 • Kế hoạch sửa chữa trụ sở công ty
 • Các nội dung liên quan khác
4.   Điều kiện tham dự:.
 • Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu SAIGON WEICO có tên trong danh sách cổ  đông đến ngày 28/4/2012.
 •  Những cổ đông không tham dự có quyền ủy quyền cho người khác bằng văn bản. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
 • 5.    Đăng ký tham dự Đại hội:
       Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo và tránh lãng phí, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 15h, ngày 25/5/2012.
   
  6.   Cổ đông tham dự Đại hội:
      Vui lòng mang theo Giấy CMND hoặc Hộ chiếu (bản chính). Đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo: giấy ủy quyền (bản chính), giấy CMND hoặc Hộ chiếu của cổ đông (bản sao) và giấy CMND hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính).
       Mẫu giấy ủy quyềntài liệu Đại hội được gửi kèm.
       Mọi chi tiết xin liên hệ:
       CÔNG TY SAIGON WEICO
       Số 179, Đinh Tiên Hoàng, P. ĐaKao. Q.1, TP.HCM  
       Điện thoại: 08-38231326  Fax:08-38206090
       Hoặc xem chi tiết tại website của công ty: www.saigonweico.com.vn

   

  T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

  CHỦ TỊCH
  (Đã ký)

  Nguyễn Thanh Hải

                                                           .HĐQT -         

   

   

   


  Thông báo về việc Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012  (19/05)
  Saigon Weico thông báo về việc chốt danh sách cổ đông & tạm ứng cổ tức năm 2011  (28/12)
  Saigon Weico thông báo về việc chốt danh sách cổ đông & tạm ứng cổ tức năm 2010  (01/04)
  Thông báo về việc Chi trả cổ tức năm 2008 - 2009  (08/07)
  Saigon Weico: Ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức đợt I năm 2008  (04/01)
  Saigon Weico: TB ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông  (04/01)
  Thông báo về việc cấp sổ chứng nhận sỡ hữu cổ phần  (06/11)
     
   
     Online :  6
     Total Online :  929283